Template:POTD

Along the River During the Qingming Festival
Painting credit: Chen Mei, Sun Hu, Jin Kun, Dai Hong and Cheng Zhidao, after Zhang Zeduan